• 10-szeres profi –és sokszoros amatőr küzdősport világbajnok, ultrafutó edző

 • 3 másik edző /köztük EB 2. helyezett/

 • klinikavezető főorvos,

 • jóga mester

 • diétás mesterszakács élelmezésvezető

   

plusz extra: a bajnokaink átlag 80%-a maga is orvos.

BAJNOKKÉPZŐ Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Bajnokképző Kft. (székhely: 6500 Baja, Fürj utca 2., adószám: 29035805-2-03 , cégjegyzék szám: Cg.03-09-134570, ügyvezető: Csábi Ferencné) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Adatkezelő a Bajnokképző Kft.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

I. Bevezetés

 1. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Irányelvek) a Bajnokképző Kft. által kiadott kiadványok előfizetése, és megrendelt szolgáltatások teljesítése, internet útján elérhető illetve letölthető szolgáltatások, konferenciák, tréningek, során felmerülő, önkéntesen megadott, szerződés, vagy a Bajnokképző Kft. jogos érdeke alapján kezelt személyes adatok kezelésre vonatkozik. A jogos érdekre alapított adatkezelés esetén a Bajnokképző Kft. jogos érdeke külön megnevezésre kerül.

 2. Minden egyes Szolgáltatás vonatkozásában jelen Adatvédelmi Irányelvek (vagy amennyiben külön tájékoztató van, az adott tájékoztató) rendelkezik az érintett vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás. A külön termékhez tartozó tájékoztatók csak jelen Adatkezelési Irányelvekkel együtt érvényes.

 3. Az Adatkezelési Irányelvek és az egyes termékekhez tartozó tájékoztatók az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen érvényes és értelmezendő.

 4. A jelen Tájékoztató és adatkezelési irányelvek a Bajnokképző Kft. által egyoldalúan módosítható akképpen, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon. Ez az adott szolgáltatás igénybevételével elfogadottnak minősül a módosítás. Az adatok fizikai tárolásának helye: a Bajnokképző Kft. bérelt szerverei.


II. Alapelvek

 1. A Bajnokképző Kft. a felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen irányelvek szerint rögzített személyes adatokat célhoz kötötten, és bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A jelen adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (új Ptk.);

1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)

Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete - General Data Protection Regulation (GDPR)

2004. évi I. törvény a sportról

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet

 1. A Bajnokképző Kft. kizárólag az ügyfél / felhasználó jelen Irányelvekben és a termékenkénti adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli, addig az időtartamig és arra a célra, amelyhez az ügyfél / felhasználó hozzájárulását adta, vagy egyéb jogalap esetén a külön megjelölt ideig.

 2. Adatkezelés időtartama: a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott 8 év. Bizonylatok megőrzése körében az adatkezelés célja: bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése Kezelt adatok köre: a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott kötelezően kezelendő adatok köre.III. Adatkezelés célja és jogalapja

1. Az adatkezelésének célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében:
az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől felhasználótól felhasználótól való megkülönböztetése; kapcsolattartás, értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról; ügyfélelégedettség tesztelése és mérése, a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése; a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;vásárlási lehetőség esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a megrendelt termék kézbesítése, az adott és megrendelt bónuszok igénybevétele; rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások (például fotók, videók készítése); tagsághoz kapcsolódó szolgáltatások, bónuszprogramok, harmadik személyek termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül.

2.     A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul.

A Szolgáltató egyik fő célkitűzése az életmód körében végzett kutatások elvégzése, és az egészség életmód népszerűsítése, ehhez pedig elengedhetetlenül szükség van annak alátámasztására, hogy az elméleti anyag a gyakorlatban is működik. Az Ügyfelek életmódváltásukkal segítik elő a céljaink elérését, mivel vagy anonim statisztikához használjuk az általuk elért eredményeket, vagy esettanulmányhoz

Az esettanulmányok, statisztikák felhasználása, promóciós anyagok készítése,könyvek, blog, és bármilyen, életmódot népszerűsítő, embereket életmódra nevelő anyag, átküldött és Ügyfelek által közzétett anyagok, képek, adatok /beleértve különösen védett adatokat is/, felhasználásának jogalapja: érintett megrendeléskor elküldött előzetes írásbeli jognyilatkozata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint /az érintett önkéntes hozzájárulása/. A hozzájáruló nyilatkozat írásban bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3.     A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért a Bajnokképző Kft. felelősséggel tartozik, azonban nem áll módjában a megadott adatok ellenőrzése. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel, aki egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail cím kizárólag az ő címe, mindennemű felelősség kizárólag azt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4.     Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor. Ezekben az esetekben mindig szükséges az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Egyes kiegészítő szolgáltatásokra (pl. bónuszokra) kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre, illetve egyéb reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre való feliratkozással együtt lehet regisztrálni, szerződést kötni. Ezekben az esetekben a hozzájárulás hiányában az adott szolgáltatás nem vehető igénybe.

5.      A felhasználói tevékenység megkönnyítése a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor a külön tájékoztatóban meghatározottak szerint. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja. 


IV. Korlátozások

 1. A 16. életévét be nem töltött, vagy az egyébként cselekvőképtelen személy nevében kizárólag a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 16 és 18 éve közötti, vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes személy által kiállított jognyilatkozat érvényességéhez szükséges a törvényes képviselő hozzájárulása is.

 2. A felhasználók védelme érdekében a korábban törölt regisztrációkat rendszerünk rögzíti, újra regisztráció esetén külön megerősítés szükséges.

V. Külső szolgáltatók tevékenysége.

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók:

A fizetés az Erste Bank rendszerén keresztül történik.

VI. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdés, vagy vélt probléma esetén, kérjük az alábbi elérhetőségekhez forduljon: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

Baja, 2021. 03.01.

Dr. Kiss Róbert jogtanácsos
„Nem versenyzők, hanem átlagemberek, nem csak a verseny napján csúcsformában, hanem élethossziglan….hogy érhető el? Egyszerűen. El kell kötelezni magadat ez az életstílus mellett”
Érdekel
Dr. Kurucz Péter, Stuttgarti Idegsebészeti Klinikán az agyi ér- és koponyaalapi osztály részlegvezető főorvosa:
„Ez a Program, ami személyre szabott online edzésterveket, táplálkozási -és életviteli tanácsokat jelent, teljesen átalakította a szűk és tágabb környezetem is"
Érdekel
Dr. Csábi Bettina jogász, 10-szeres profi-sokszoros amatőr küzdőport világbajnok, UB 10. helyezett ultrafutó:
„Család- hivatás- életmód háromszögében képesnek lenni az optimális teljesítményt kifejteni téthelyzetben is…ez ad tökéletes egyensúlyt, nem a langyos állóvíz”
Érdekel